Category Archives: BAB VII BERITA ACARA

Pasal 109

(1) Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam
penyelesaian perkara tentang:
a. pemeriksaan tersangka;
b. penangkapan;
c. penahanan;
d. penggeledahan;
e. pemasukan rumah;
f. penyitaan benda;
g. pemeriksaan surat;
h. pengambilan keterangan saksi;
i. pemeriksaan di tempat kejadian;
j. pengambilan keterangan ahli;
k. penyadapan;
l. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
m. pelelangan barang bukti;
n. penyisihan barang bukti; atau
o. pelaksanaan tindakan hukum lain;
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Berita Acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).