Category Archives: BAB III PENUNTUT UMUM DAN PENUNTUTAN

Pasal 52

Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima jika tindak pidana yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:
a. ne bis in idem;
b. apabila terdakwa meninggal dunia;
c. sudah lewat waktu;
d. tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
e. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah
dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan
putusan pengadilan;
f. bukan tindak pidana; atau
g. terdakwa masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun pada waktu
melakukan tindak pidana.